Lees hier de privacyverklaring van Stichting VLOW

 

Privacy beleid Stichting VLOW

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens 
Naam bedrijf: Stichting VLOW
1065 NK  e-mail: info@lifestream.earth  Tel: 06-26072509 Website: www.lifestream.earth Inschrijfnummer KvK: 88372073

Algemeen 
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, zich hebt aangemeld voor een cursus, workshop en/of opleiding, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam Bedrijfsnaam, Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mail adres Telefoonnummer Geboortedatum en de gegevens op uw CV als u deze aan ons heeft verstrekt, zoals genoten opleidingen en werkervaring, geboorteplaats, nationaliteit.

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

1. E-mailadres 
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten als bij 2 omschreven, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

2. Postadres 
Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) alleen voor het verzenden van documenten of uw bestellingen.

3. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer uitsluitend indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven in relatie tot de door u met ons gesloten overeenkomst en de uitvoering ervan.
Mochten wij u willen informeren over uw inschrijving of bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over uw workshop of training, dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Het is nooit verplicht om het nummer in te vullen.

4. Overige persoonsgegevens 
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: 
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; d. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
Voor de belastingdienst is dat een verplichte wettelijke bewaartermijn van 7 jaar en voor de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) 15 jaar.

5. Bijzondere persoonsgegevens  
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere personen en/of organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens  
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen hebben via onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector; 
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Veiligheid opslag van gegevens 
Veiligheidscriteria
a. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
b. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
c. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
d. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toegang tot uw gegevens 
Op verzoek kunt u te allen tijde inzicht krijgen in de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wilt verbeteren kunt u contact met ons opnemen via info@lifestream.earth

Links 
De website www.lifestream.earth bevat links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoons- gegevens. Stichting VLOW is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.

Contact 
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, dan kunt u telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Stichting VLOW, Tourniairestraat 20, 1065 NK Amsterdam
Tel: 06-26072509  info@lifestream.earth  www.lifestream.earth